Get Adobe Flash player

วัดหัวถนน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

   ที่มา : www.youtube.com/watch?v=eaAGjmnXEcY&t=35s 


พุทธาภิถุติ
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
      พระธรรมนั้นใด เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว,

สันทิฏฐิโก,
      เป็นธรรมที่พึงเห็นได้ด้วยตนเอง,

อะกาลิโก,
      เป็นธรรมที่ให้ผลได้ไม่จำกัดกาล,

เอหิปัสสิโก,
      เป็นธรรมที่ควรกล่าวว่า ท่านจงมาดูเถิด,

โอปะนะยิโก,
      เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว,

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ,
      เป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน,

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ,
      ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น,

ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.
      ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า.

(กราบ พร้อมกับระลึกถึงพระธรรมคุณ)