Get Adobe Flash player

วัดหัวถนน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

   ที่มา : www.youtube.com/watch?v=y_AtMxjSu_M


คำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต 
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต
ขอนอบน้อม แด่พระผู้มี พระภาคเจ้า พระองค์นั้น,

อะระหะโต,
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส,

สัมมาสัมพุทธัสสะ.
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ โดยพระองค์เอง.

(ว่า ๓ ครั้ง)