Get Adobe Flash player

วัดหัวถนน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

   ที่มา : www.youtube.com/watch?v=a3ESxMHpvHQ


คำมนัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, 
      พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
      ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน. (กราบ ๑ ครั้ง)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
       พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว,

ธัมมัง นะมัสสามิ.
      ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม. (กราบ ๑ ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
      พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว,

สังฆัง นะมามิ.
      ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์. (กราบ ๑ ครั้ง)