Get Adobe Flash player

วัดหัวถนน

 

เหตุผลในการลอยกระทง

1. เพื่อเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้า ตามคติความเชื่อของคนไทย

2. เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยไว้ เพื่อมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา

3. เพื่อเป็นการรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต